พัดยศ

พัดยศพระราชาคณะชั้นธรรม พัดยศพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
   
 พัดยศพระราชาคณะชั้นเทพ   พัดยศพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   

 พัดยศพระราชาคณะชั้นราช  พัดยศพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
   
พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ
พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญยก พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
  พัดยศเจ้าคณะจังหวัด
 พัดยศรองเจ้าคณะจังหวัด
   
   
  พัดยศเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
  พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ


 
พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นธรรม พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นเทพ
   


 
พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นราช   พัดยศเปรียญธรรม 9
   
 
พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ วิ.
 พัดยศเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท
    
 
 พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
   
พัดยศเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี พัดยศรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
   
   
พัดยศรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท พัดยศรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี
   
   
 

 
พัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ พัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
   
 

   
 พัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท   พัดยศพระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
   
   
 พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นโท
   
 
 
 
 
 พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นตรี
 พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก วิ.
  
พัดยศรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 
 พัดยศรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
   
   
พัดยศพระครูคู่สวด   พัดยศพระครูรองคู่สวด
   
พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก วิ.   พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท วิ.
   
พัดยศเปรียญธรรม 6,7,8
พัดยศเปรียญธรรม 3,4,5
   
 


 
 
พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นตรี

พัดยศพระครูธรรมธร


 
พัดยศพระธรรมธร พัดยศพระปลัด พระราชาคณะชั้นสามัญ
   
  พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
   
   
 

 
 
พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี   พัดยศรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
   
   


 
พัดยศฐานานุกรมที่พระปลัด
พัดยศพระครูสังฆรักษ์
   
พัดยศฐานานุกรมที่พระครูใบฎีกา พัดยศฐานานุกรมที่พระครูสมุห์
   
พัดยศฐานานุกรมที่พระสมุห์ พัดยศฐานานุกรมที่พระใบฎีกา
   
พัดยศนักธรรมเอก   พัดพิธีธรรม
   
   
   
   
   
 

กลับสู่ด้านบน