ระฆัง-ฆ้อง-กลอง
กลองเพล
 

ระฆังทองเหลือง          ระฆังลงหิน
 

ฆ้องมีตั้งแต่ขนาด ๒๕ ซม - ขนาด ๑๕๐ ซม
 

         ระฆังหัวระเบิดทรงสุ่มไก่
 

กลับสู่ด้านบน