กระดาษสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

ศ.สังฆภัณฑ์
รับบริการจัดเครื่องสังฆภัณฑ์อย่างถูกต้องตามพิธีกรรมและพระธรรมวินัย
**********
E-mail: [email protected]
๑๐๓/๑๐ ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร. / โทรสาร. (๐๒) ๖๒๒ - ๓๑๗๓ , โทร. (๐๘๕) ๘๓๒ - ๒๔๒๔ , (๐๘๗) ๑๐๓ - ๑๓๐๑
 
    เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557 นี้ ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ขอเสนอราคาเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอบนักธรรมและธรรมศึกษามาเพื่อให้พระคุณท่านได้พิจารณา ตามรายการ ดังนี้

รายการอุปกรณ์การสอบนักธรรม- ธรรมศึกษา

ที่ รายการ ราคา/หน่วย หมายเหตุ

๑.

กระดาษสอบนักธรรม ใบต้น    

๒.

กระดาษสอบธรรมศึกษา ใบต้น  

๓.

กระดาษสอบธรรม (น.ธ./ธ.ศ.) ใบต่อ  

๔.

บัญชีเซ็นรับใบตอบ  

๕.

ซองขยายข้าง ตราธรรมจักร (บรรจุใบตอบ)  

๖.

ซองขยายข้าง ไม่มีตรา          (บรรจุใบตอบ)  

๗.

ซองไม่ขยายข้าง ไม่มีตรา     (บรรจุใบตอบ)  

๘.

ซองใส่เอกสาร ขยายข้าง (บรรจุกระดาษ  A 4)  

๙.

ซองใส่เอกสาร ไม่ขยายข้าง (บรรจุกระดาษ  A 4)  

๑๐.

ซองใส่เอกสาร ไม่ขยายข้าง (บรรจุกระดาษ A 4 พับ 2)  

๑๑.

ตรายางสนามหลวง/ตรายางธรรมจักร ราคาอันละ  

๑๒.

กระดาษปะหน้าซองใบตอบ  

๑๓.

กระดาษหัวธรรมจักร ขนาด A 4 ปั้มทอง  

๑๔.

กระดาษหัวธรรมจักร ขนาด F14 ปั้มทอง  

๑๕.

กระดาษหัวธรรมจักร ขนาด A 4 สีส้ม  

๑๖.

กระดาษหัวธรรมจักร ขนาด F14 สีส้ม  

๑๗.

ซองเอกสารสีขาวเบอร์ 9 ตราธรรมจักรพับ 4 สีส้ม  

๑๘.

ซองเอกสารสีขาวเบอร์ 9 ตราธรรมจักรพับ 4 ปั้มทอง  กระดาษสอบนักธรรมใบต้น


กระดาษสอบธรรมศึกษาใบต้น
   


กระดาษสอบ น.ธ./ธ.ศ. ใบต่อ


กระดาษปะหน้าซองใบตอบ
   


บัญชีเซ็นรับใบตอบนักธรรม


บัญชีเซ็นรับใบตอบธรรมศึกษา
   


กระดาษหัวธรรมจักรขนาด A4 - F14 ปั๊มทอง


กระดาษหัวธรรมจักรขนาด A4 - F14 สีส้ม
   


รับปั๊มทองหัวจดหมาย และซอง


ซองจดหมายมีตราธรรมจักร-สีขาวเบอร์ 9


 


 
ซองใส่เอกสารขนาดต่างๆ ตรายางธรรมจักร / ตรายางสนามหลวง

กลับสู่ด้านบน