เทียนพรรษา
เทียนพรรษาขนาดเทียนพรรษาชนิดกลม
    
ลำดับ ขนาด
1  9 x 100  เซนติเมตร
2 10 x 112  เซนติเมตร
3 11 x 106  เซนติเมตร
4 11 x 120  เซนติเมตร
5 13 x 120  เซนติเมตร
6 14 x 135  เซนติเมตร
7 15x 145  เซนติเมตรขนาดเทียนพรรษาชนิดแกะลาย

ลำดับ ขนาด
1 9 x 60  เซนติเมตร
2 9 x 90  เซนติเมตร
3 12 x 100  เซนติเมตร
4 12 x 120  เซนติเมตร
5 15 x 120  เซนติเมตร
6 15 x 150  เซนติเมตร
                             พุ่มเทียน                         

                                                                                 ขาตั้งเทียน

อานิสงการถวายเทียนพรรษา


   การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา
ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว
ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ

1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีปัญหาให้กลายเป็นดี
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวารทั้งหลาย
5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู้พระนิพพานกลับสู่ด้านบน